Mgr. Ivana Křenková,
advokátka

Poskytuji právní služby v rámci generální praxe se specializací zejména na právo občanské, rodinné, obchodní, insolvenční, ale i v oblasti práva trestního, případně zastupování před správními orgány a v rámci exekučního řízení.

Lorem Ipsum dolor

Právní služby jsou poskytovány na odborné úrovni, v co nejkratším možném termínu a s osobním přístupem.


Sjednat schůzku

Kontaktujte mně

Poskytované služby

Občanské právo
Věcná práva, dědické právo, závazkové právo, odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení, revize a příprava smluv.
Rodinné právo
Rozvod manželství, úprava styku s nezletilými dětmi, výživné, svěření dětí do péče.
Obchodní právo
Zakládání společností a jejich zápis do obchodního rejstříku, likvidace společností, úprava právních poměrů společností, příprava listin pro zasedání představenstva či valné hromady.
Insolvenční právo
Ooddlužení, přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení dlužníka.
Trestní právo
Zastupování poškozených v trestním řízení, obhajoba trestných činů a přestupků.
Exekuce
Návrh na výkon rozhodnutí, vylučovací žaloby, zastavení exekuce, odklad exekuce.
Ostatní služby
Advokátní úschova finančních prostředků, ověřování podpisů na listinách sepsaných advokátkou případně i na cizích listinách.
E-poradenství
Určitou část právních služeb je možné poskytnout i s využitím prostředků dálkové komunikace, a to jak online nebo prostřednictvím emailu (zejména konzultace a vyhotovení dokumentů).
O mně foto 1
O mně foto 2
O mně foto 4
O mně foto 3

V krátkosti o mně

V roce 2014 jsem absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a následně jsem nastoupila do advokátní kanceláře Mgr. Martiny Vévodové v Olomouci na pozici advokátní koncipientky. V rámci zaměstnání jsem získala praxi ve všech oblastech práva.

Po úspěšném složení advokátní zkoušky v říjnu 2021 jsem zahájila samostatný výkon advokacie a následně navázala spolupráci s advokátkou JUDr. Zuzanou Zrůbkovou.

V současné době čekám na složení rigorózní zkoušky, na základě které budu oprávněna užívat titul „JUDr.“

Kontaktujte mně

Ceník

Cenu za poskytnutí právní služby je možné si sjednat buď mimosmluvně na základě vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif) nebo pak smluvní odměnu, a to jak formou hodinové odměny, úkonové odměny, případně pak paušální odměny.

Výše dohodnuté ceny však záleží zejména na individuální domluvě mezi klientem, jeho potřebách a možnostech.

Úkonová odměna

 • Sepis nájemní smlouvy 5.000,- Kč
 • Sepis darovací smlouvy 3.500,- Kč, se zřízením věcného břemene 4.500,- Kč (včetně sepsání Návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a zastupování v souvisejícím řízení před katastrálním úřadem)
 • Sepis kupní smlouvy od 4.000,- Kč (včetně sepsání Návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a zastupování v souvisejícím řízení před katastrálním úřadem)
 • Sepis dohody o úpravě poměrů a výživného k nezletilým dětem od 3.000,- Kč
 • Sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů od 4.000,- Kč
 • Sepis dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví od 4.000,- Kč
 • Sepis smlouvy o převodu závodu od 4.000,- Kč
 • Sepis inominátní smlouvy od 3.000,- Kč
 • Příprava dodatku ke smlouvě od 600,- Kč
 • Sepis dohody o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady od 3.000,- Kč
 • Sepis směnné smlouvy od 4.000,- Kč (včetně případného sepsání Návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a zastupování v souvisejícím řízení před katastrálním úřadem)
 • Sepis smlouvy o převodu podílu od 3.000,- Kč
 • Sepis smlouvy o zápůjčce od 3.000,- Kč
 • Sepis smlouvy o smlouvě budoucí + 1.000,- Kč ke každému výše uvedenému smluvnímu typu
 • Úschova finančních prostředků 4.000,- Kč
 • Jednorázová konzultace 1.000,- Kč

Hodinová odměna

Hodinovou odměnu lze sjednat dle složitosti a oblasti poskytovaných služeb od 800,- Kč do 1.500,- Kč za každou půlhodinu. Na nezávazné a bezplatné schůzce lze odměnu upřesnit.

Sjednat schůzku

Kontakty

Adresa: Příční 197, 783 91 Uničov
IČ: 119 33 771
telefon: +420 722 616 082
ID datové schránky: 8dh236u
evidenční číslo ČAK: 19957
bankovní spojení: 6138255329/0800

Sjednat schůzku